ดาวน์โหลดเอกสารงานติดตามการตรวจราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (Cluster)

ดาวน์โหลดเอกสารแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการส พฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแบบติดตามการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ