บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1

นายวินัย  แป้นน้อย
( Mr.Winai  Pannoy )
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1

นางสาวอำไพ    บุญสูง
( Miss Ampai  Boonsueng )
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                                                            งานในหน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                  1.  การกำหนดแผนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน
                                          2.  การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
                                          3.  การให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
                                          4.  การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
                                          5.  การวิเคราะห์นโยบายและและแปลงนโยบายสู่การปฎิบัติ
                                          6.  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา

นางสาวเกสรีพรรณ    ใจคำ
( Miss Kessareephan  Jaikham )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                                                                                            งานในหน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                  1.  การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
                                          2.  การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                          3.  การติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการและ
                                               กิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                 (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)                                                                                                                    4.  การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการ                                                        การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางทิพยวรรณ    ธรรมแก้ว
( Mrs. Tippayawan  Thammakaew )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                                            งานในหน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                  1.  การจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
                                          2.  การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                          3.  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
                                          4.  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
                                               ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
                                               (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
                                          5.  การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ /                                                                      ครูวิทย์-คณิต / พี่เลี้ยงเด็กพิการ / ธุรการโรงเรียน / นักการภารโรง

นางรุ่งกานต์    หมื่นสุข
( Mrs. Rungkarn  Muensuk )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                                            งานในหน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                  1.  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
                                          2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
                                          3.  การจัดตั้งและการเสนอของบประมาณประจำปี
                                          4.  การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                                          5.  การประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
                                          6.  การจัดระบบงานสารบรรณของกลุ่ม  และการประสานงาน

นายพีระณัฏฐ์    สังข์สอน
( Mr. Peeranat  Sungson )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                                                            งานในหน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                  1.  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปี
                                          2.  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
                                          3.  งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ
                                                และกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
                                          4.  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                                          5.  งานการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน